Lấy Ý Kiến Góp Ý

Góp ý Đề án và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(30/08/2017 16:05:37)

Thực hiện nội dung Công văn số 150/UBND-TH ngày 3 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng thu phí, lệ phí theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, liên quan đến lĩnh vực Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí năm 2015 thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận.

(14/08/2017 14:46:04)

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi là Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND).

Góp ý dự thảo Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(03/08/2017 10:29:51)

Căn cứ Công văn số 1940/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm xây dựng và thẩm định đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Góp ý dự thảo Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(20/07/2017 09:54:05)

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả dự án “Điều tra, thống kê và kiểm soát các cơ sở xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và đề xuất giải pháp xử lý, khôi phục”; trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh.

Góp ý dự thảo đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

(10/07/2017 09:43:15)

Thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 1171/UBND-NC ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, dự thảo Quyết định ban hành đơn giá của UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Sở và gửi văn bản số 2034/STNMT-TTQTTNMT ngày 23/5/2017 đề nghị các Sở, ngành, địa phương góp ý và đã nhận được ý kiến phản hồi của một số cơ quan, đơn vị.

Ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND tỉnh

(11/05/2017 14:08:51)

Ngày 08 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Lấy ý kiến về thực hiện Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Thuận

(23/09/2016 13:40:49)

Kế hoạch ƯPSCTD tỉnh Bình Thuận được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt ngày 06/02/2011 tại Quyết định số 06/QĐ-UB. Kế hoạch đã được xây dựng cách đây khá lâu, đến nay đã không còn phù hợp với thực trạng khu vực biển Bình Thuận, các căn cứ pháp lý cũng có nhiều thay đổi, cần phải được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định. Thực hiện Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016;

<<  <  1  2  3  4  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy Ý Kiến Góp Ý - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech