Lấy Ý Kiến Góp Ý

Góp ý dự thảo đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh

(10/07/2017 09:43:15)

Thực hiện nhiệm vụ theo Công văn số 1171/UBND-NC ngày 03/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về ban hành Chương trình xây dựng văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân tỉnh Bình Thuận năm 2017. Sở Tài nguyên và Môi trường đã xây dựng dự thảo Đơn giá hoạt động quan trắc môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận, dự thảo Quyết định ban hành đơn giá của UBND tỉnh, dự thảo Tờ trình của Sở và gửi văn bản số 2034/STNMT-TTQTTNMT ngày 23/5/2017 đề nghị các Sở, ngành, địa phương góp ý và đã nhận được ý kiến phản hồi của một số cơ quan, đơn vị.

Ý kiến về dự thảo Quyết định bãi bỏ Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 8/6/2015 của UBND tỉnh

(11/05/2017 14:08:51)

Ngày 08 tháng 6 năm 2015, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND quy định mức thu, việc thu, nộp, quản lý và sử dụng phí đấu giá quyền khai thác khoáng sản đối với khu vực khoáng sản thuộc thẩm quyền cấp phép của UBND tỉnh.

Lấy ý kiến về thực hiện Cập nhật Kế hoạch ứng phó sự cố tràn dầu tỉnh Bình Thuận

(23/09/2016 13:40:49)

Kế hoạch ƯPSCTD tỉnh Bình Thuận được Ủy ban Quốc gia Tìm kiếm cứu nạn phê duyệt ngày 06/02/2011 tại Quyết định số 06/QĐ-UB. Kế hoạch đã được xây dựng cách đây khá lâu, đến nay đã không còn phù hợp với thực trạng khu vực biển Bình Thuận, các căn cứ pháp lý cũng có nhiều thay đổi, cần phải được cập nhật, điều chỉnh cho phù hợp theo quy định. Thực hiện Quyết định số 70/2015/QĐ-UBND ngày 10/12/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Bình Thuận năm 2016;

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy Ý Kiến Góp Ý - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech