Lấy Ý Kiến Góp Ý

Góp ý kiến dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh

(07/09/2017 11:37:41)

Thực hiện Nghị quyết số 14/2016/NQ-HĐND ngày 12/12/2016 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Ban hành danh mục phí, lệ phí trên địa bàn tỉnh thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng dân dân tỉnh.

Góp ý Đề án và Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh về Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

(30/08/2017 16:05:37)

Thực hiện nội dung Công văn số 150/UBND-TH ngày 3 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc xây dựng thu phí, lệ phí theo chỉ đạo của Bộ Tài chính, liên quan đến lĩnh vực Phí thẩm định hồ sơ cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận theo quy định tại Luật Phí và Lệ phí năm 2015 thuộc trách nhiệm của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Góp ý dự thảo Quyết định thay thế Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận.

(14/08/2017 14:46:04)

Triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013 và các Nghị định hướng dẫn thi hành Luật đất đai năm 2013; UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND ngày 18/12/2014 quy định diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở, đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Bình Thuận (gọi là Quyết định số 55/2014/QĐ-UBND).

Góp ý dự thảo Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp phép thăm dò, khai thác, sử dụng tài nguyên nước, xả nước thải vào nguồn nước, xả nước thải vào công trình thủy lợi, hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh Bình Thuận

(03/08/2017 10:29:51)

Căn cứ Công văn số 1940/UBND-TH ngày 25 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân công trách nhiệm xây dựng và thẩm định đề án thu phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân tỉnh.

Góp ý dự thảo Quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh Bình Thuận.

(20/07/2017 09:54:05)

Căn cứ Quyết định số 739/QĐ-UBND ngày 22 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt kết quả dự án “Điều tra, thống kê và kiểm soát các cơ sở xả thải gây ô nhiễm nguồn nước; lập danh mục các nguồn nước bị ô nhiễm, suy thoái, cạn kiệt và đề xuất giải pháp xử lý, khôi phục”; trong đó, Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì, phối hợp với các sở, ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố xây dựng quy định phân vùng các nguồn tiếp nhận nước thải trên địa bàn tỉnh.

<<  <  1  2  3  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lấy Ý Kiến Góp Ý - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech