Chiến Lược QH-KH

Kế hoạch tuyên truyền phổ biến pháp luật về tài nguyên và môi trường năm 2016

(16/02/2016 08:54:43)

Phổ biến, tuyên truyền pháp luật năm 2016 nhằm nâng cao hơn nữa về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ, công chức ngành tài nguyên và môi trường trên địa bàn tỉnh Bình Thuận và các tầng lớp nhân dân trong lĩnh vực đất đai, khoáng sản, môi trường, biển đảo, nước và khí tượng thủy văn, công tác thanh tra. Phổ biến kịp thời, đầy đủ những nội dung pháp luật về tài nguyên và môi trường liên quan đến cuộc sống của các tầng lớp nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân sử dụng pháp luật làm phương tiện, công cụ bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp của mình, của nhà nước và của xã hội, góp phần hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh, đặc biệt là tình trạng vi phạm pháp luật về tài nguyên và môi trường.

Phương án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020

(09/11/2015 08:29:22)

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất nông nghiệp, đất phi nông nghiệp, đất chưa sử dụng là những nội dung cơ bản được đề cập trong Báo cáo Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia.

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia

(09/11/2015 08:18:12)

Theo quy định của Luật Đất đai năm 2013 và Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Đất đai, Thủ tướng Chính phủ đã giao Bộ Tài nguyên và Môi trường cùng với các Bộ, ngành và các địa phương lập điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016-2020) cấp quốc gia để đáp ứng yêu cầu về quản lý, sử dụng đất cho mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh của cả nước và các địa phương trong giai đoạn mới, phù hợp với nội dung đổi mới của Luật Đất đai năm 2013, đảm bảo sử dụng đất tiết kiệm, có hiệu quả, bảo vệ môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu.

<<  <  1  2  >  >>
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Chiến Lược QH-KH - Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc Sở Tài nguyên môi trường Tỉnh Bình Thuận

Đại lộ Nguyễn Tất Thành - Thành phố Phan Thiết – Bình Thuận. Điện thoại: 062.821155 Fax: 062.825738

Số điện thoại đường dây nóng: 0918050395 - Đồng chí Hồ Lâm - Giám đốc .

Email: stnmt@binhthuan.gov.vn

Thiết kế và phát triển bởi Unitech